خداداد مزدایی

خداداد مزدایی

84

خداداد مزدایی فرزند اسفندیار فرزند گودرز فرزند مهربان
نویسنده مقالات علمی در فصلنامه کوه

Óta tagja szeptember 2015