همنورد

همنورد

141

گر پریشان خاطری باکوه درد ودل بگوی
تا دلت ارام گیرد در دل شیدای کوه

Óta tagja március 2018